Banner
Banner

Projekty Unijne

1. Opis projektu:

Otwieramy okno na świat – wyrównywanie szans, edukacja otwarta na inne kultury i sposoby życia.

Projekt polega na utworzeniu dodatkowych 15 miejsc (w tym: 8 dla dziewczynek, 7 dla chłopców) dla dzieci w wieku 3-4 lat w Europejskim Przedszkolu Figlarz w Bielsku-Białej, wprowadzeniu zajęć dodatkowych dla 36 dzieci (18 dziewczynek, 18 chłopców) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonaleniu umiejętności i kompetencji przez 7 osób z personelu przedszkola w obszarze pedagogiki specjalnej. W ramach projektu zaplanowano adaptację i doposażenie pomieszczeń oraz placu zabaw dla dzieci, a także wyposażenie sal przedszkola w sprzęty i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych. W projekcie utworzone zostaną 2 nowe stanowiska pracy.

Miejsce realizacji projektu: Województwo Śląskie, Miasto Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 434

Klasyfikacja projektu i zakres interwencji: Obszar działalności gospodarczej – przedszkole niepubliczne.

PKD projektu – 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.

Diagnoza i cele projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz zwiększenie zakresu i jakości oferty edukacyjnej w Europejskim Przedszkolu Figlarz w Bielsku-Białej.

Cele szczegółowe:
1. Utworzenie 15 dodatkowych miejsc (dla 8 dziewczynek i 7 chłopców) wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat, do 31.03.2019 r.

2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 7 nauczycieli w obszarze edukacji z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym w szczególności z autyzmem i zespołem Aspergera, niedosłuchem, afazją motoryczną do 31.03.2020r.

3. Objęcie 36 dzieci (18 dziewczynek i 18 chłopców) dodatkowymi zajęciami prowadzonymi przez specjalistów do 31.03.2020 r.

Cele szczegółowe wynikają wprost z przeprowadzonej przez nas Diagnozy potrzeb na lata 2018-2021 r.

Wydatki kwalifikowalne 573 556,60 zł

Dofinansowanie UE 487 523,11 zł

2. Ogłoszenie o pracę:

Treść ogłoszenia
Formularz rekrutacyjny

3. Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacyjny
Regulamin projektu

4. Zamówienia publiczne:

ZAMÓWIENIE NR 1:
„Adaptacja pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Bielsku Białej przy ul. Cieszyńskiej 434 na 
potrzeby funkcjonowania nowoutworzonych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa (projekt)
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAMÓWIENIE NR 2:
„Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych (część A), zakup wyposażenia placu zabaw wraz z drobnymi sprzętami dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (cześć B), zakup sprzętu do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej (część C), zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć terapii mowy (część D) na potrzeby funkcjonowania nowoutworzonych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Załącznik do formularza ofertowego
Umowa (projekt)
Załącznik do projektu umowy
Odpowiedź na pytanie oferenta z dn. 01.02.2019
Odpowiedź na pytanie oferenta z dn. 07.02.2019
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAMÓWIENIE NR 3:

„Świadczenie usługi wyżywienia (przygotowanie wyżywienia i jego dostawa) na potrzeby funkcjonowania nowoutworzonych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat w projekcie „Otwieramy okno na świat””.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress